To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Prieš užmigdamas po narkozės, pacientas klausia chirurgo...

Prieš užmigdamas po narkozės, pacientas klausia chirurgo:
- Aš gavau dozę kelionei tik į vieną pusę ar pirmyn ir atgal?

  • Jeigu profilaktiškai vartojate vaistažolių arbatas, jomis nepiktnaudžiaukite ilgai. Gerkite kuo įvairesnes ir kuo trumpesnį laiką.

Vaistų paieška

Įveskite ieškomo vaisto pavadinimą Lietuvių ar originalia Lotynų kalba.
Įveskite ligos kodą arba pavadinimą kuris Jus domina.
  • Genetiniai rizikos faktoriai – tyrimai įrodė, kad 10 proc. krūties vėžio atvejų yra paveldimi, dauguma dėl mutacijų BRCA1 ir BRCA2 genuose.

Rezervinė reumatinių ligų gydymo priemonė

Nau­jau­sių moks­li­nių iš­ra­di­mų dė­ka gy­dant reu­ma­ti­nes li­gas vis svar­bes­nes po­zi­ci­jas uži­ma bio­lo­gi­niai vais­tai, ge­ban­tys už­blo­kuo­ti reu­ma­ti­nį už­de­gi­mą. Šiuo me­tu Eu­ro­pos ša­ly­se bio­lo­gi­nė te­ra­pi­ja priei­na­ma apie 6 pro­c. reu­ma­toi­di­niu art­ri­tu ser­gan­čių­jų. Lie­tu­vo­je šis ro­dik­lis ke­lis kar­tus blo­ges­nis. „Bio­lo­gi­nė te­ra­pi­ja - veiks­min­giau­sias ir, de­ja, pa­ts bran­giau­sias reu­ma­toi­di­nių li­gų gy­dy­mo me­to­das", - sa­ko Šiau­lių ap­skri­ties li­go­ni­nės kon­sul­ta­ci­nė­je po­lik­lin­ko­je dir­ban­ti gy­dy­to­ja reu­ma­to­lo­gė Ra­sa Kau­šie­nė.

Šiuo­lai­ki­nio moks­lo ste­buk­las

„Reu­ma­toi­di­nis art­ri­tas - vie­na sun­kiau­sių reu­ma­ti­nių li­gų, pa­si­reiš­kian­čių nuo­lat pro­gre­suo­jan­čiu są­na­rių už­de­gi­mu, jų de­for­ma­ci­jo­mis bei žmo­gaus fi­zi­ne ne­ga­le, o ne­re­tai ir mir­ti­mi, - pa­sa­ko­ja reu­ma­to­lo­gė. - Pap­li­tu­si nuo­mo­nė, jog reu­ma­ti­nės li­gos - leng­vas se­nų žmo­nių ne­ga­la­vi­mas. De­ja, tai jau­nų, dar­bin­gų žmo­nių li­ga, ku­rios pro­gre­sa­vi­mą le­mia in­di­vi­dua­lios sa­vy­bės, to­dėl vie­niems są­na­rių de­for­ma­ci­jos at­si­ran­da per ke­le­tą me­tų, ki­tiems li­ga vys­to­si la­bai in­ten­sy­viai. Prog­re­suo­jan­tis reu­ma­toi­di­nis art­ri­tas pa­žei­džia vi­sus są­na­rius, neap­lenk­da­mas šir­dies, plau­čių, inks­tų, akių, ner­vų bei dau­ge­lio ki­tų or­ga­nų ir sis­te­mų. Itin di­de­les ga­li­my­bes pa­dė­ti reu­ma­to­di­niu art­ri­tu ser­gan­tiems žmo­nėms at­vė­rė bio­lo­gi­nė te­ra­pi­ja. Šis nau­jas me­to­das nu­kreip­tas prieš vie­ną mo­le­ku­lę, o ne prieš vi­są or­ga­niz­mą ir tai yra iš­ties di­de­lis lai­mė­ji­mas, lei­džian­tis pa­siek­ti efek­ty­vių gy­dy­mo re­zul­ta­tų."

Mo­der­nūs vais­tai pa­ge­ri­na gy­ve­ni­mo ko­ky­bę

Su­sir­gus reu­ma­toi­di­niu art­ri­tu, jis ly­dės jus vi­są gy­ve­ni­mą, to­dėl, anot reu­ma­to­lo­gės, ver­ta su­si­rū­pin­ti, kad gy­ve­ni­mas tap­tų kiek įma­no­ma ge­res­nės ko­ky­bės. Vi­siš­kai ne­se­niai, kol dar ne­bu­vo mo­der­nių vais­tų, reu­ma­toi­di­nio art­ri­to gy­dy­mas ne­tei­kė džiu­gių vil­čių, ta­čiau pa­sta­ruo­ju me­tu ypač pa­to­bu­lė­jus imu­no­lo­gi­jos moks­lui reu­ma­ti­nių li­gų pro­gno­zė ta­po daug ge­res­nė, ka­dan­gi at­si­ra­do ga­li­my­bė smar­kiai su­lė­tin­ti są­na­rių dest­ruk­ci­jos pro­ce­sus ser­gant šia li­ga. Reu­ma­to­lo­gi­jo­je pra­dė­ta tai­ky­ti bio­lo­gi­nė te­ra­pi­ja lei­do re­gu­liuo­ti žmo­gaus imu­ni­nės sis­te­mos veik­lą. Kiek­vie­no žmo­gaus imu­ni­nės sis­te­mos funk­ci­ja la­bai pa­na­ši į ka­riuo­me­nės - su­ras­ti ir su­nai­kin­ti pa­ten­kan­čią į or­ga­niz­mą ge­ne­tiš­kai sve­ti­mą me­džia­gą. De­ja, kar­tais imu­ni­nė sis­te­ma ima ir su­klys­ta, sa­vo or­ga­niz­mo au­di­nius at­pa­žin­da­ma kaip sve­ti­mus, tuo­met pra­si­de­da puo­li­mas prieš sa­vas ląs­te­les. Pra­si­de­da va­di­na­ma­sis au­toi­mu­ni­nis pro­ce­sas, ku­ria­me da­ly­vau­ja daug skir­tin­gos funk­ci­jos ląs­te­lių, sa­vo funk­ci­ją de­ri­nan­čių dviem bū­dais: ar­ba tie­sio­giai kon­tak­tuo­da­mos per spe­cia­lius re­cep­to­rius, ar­ba siųs­da­mos vie­na ki­tai įvai­rias „che­mi­nes ži­nu­tes", va­di­na­mą­sias bio­lo­giš­kai veik­lias me­džia­gas - ci­to­ki­nus. Bio­lo­gi­nės te­ra­pi­jos tai­ky­mas ir yra to­kių me­džia­gų už­blo­ka­vi­mas. Li­ga, ži­no­ma, nie­kur ne­dings­ta, bet žmo­gus bent jau su­si­grą­ži­na įpras­tą gy­ve­ni­mo ko­ky­bę.

Gy­dy­mas - dau­gia­ly­pis

Nė­ra vais­tų, ga­lin­čių iš­gy­dy­ti reu­ma­toi­di­nį art­ri­tą, ta­čiau lai­ku pra­dė­jus tin­ka­mai gy­dy­ti ga­li­ma pri­stab­dy­ti li­gos pro­gre­sa­vi­mą ar pa­siek­ti il­ga­lai­kį pa­leng­vė­ji­mą. Ser­gan­tie­ji reu­ma­toi­di­niu art­ri­tu gy­do­mi bent dvie­jų ar tri­jų ka­te­go­ri­jų vais­tais. Jie gau­na ne­ste­roi­di­nį vais­tą nuo už­de­gi­mo, ku­ris su­ma­ži­na skaus­mą, pa­ti­ni­mą bei ki­tus už­de­gi­mi­nius pro­ce­sus, ta­čiau ne­stab­do li­gos pro­gre­sa­vi­mo. At­siž­vel­giant į li­go­nio būk­lę, ski­ria­mi gliu­ko­kor­ti­koi­dai - hor­mo­nai, slo­pi­nan­tys už­de­gi­mus. Jie ga­li bū­ti ski­ria­mi tab­le­tė­mis ger­ti, in­jek­ci­jo­mis į ve­ną, rau­me­nis ar į la­biau­siai pa­žeis­tus są­na­rius. Pag­rin­di­niais me­di­ka­men­tais, t. y. reu­ma­toi­di­nį art­ri­tą mo­di­fi­kuo­jan­čiais vais­tais, stab­do­mas li­gos vys­ty­ma­sis bei jos pro­gre­sa­vi­mas. Bio­lo­gi­nės te­ra­pi­jos vais­tai ski­ria­mi esant tre­čio ak­ty­vu­mo bei grei­tai pro­gre­suo­jan­čiam reu­ma­toi­di­niam art­ri­tui gy­dy­ti, kai įpras­ti­nė te­ra­pi­ja ne­tgi mak­si­ma­lio­mis vais­tų do­zė­mis yra nee­fek­ty­vi. „Bio­lo­gi­niai pre­pa­ra­tai pa­pras­tai ski­ria­mi kar­tu su jau var­to­ja­mais vais­tais, - pa­sa­ko­ja reu­ma­to­lo­gė. - Ge­riau­si re­zul­ta­tai gau­na­mi bio­lo­gi­nės te­ra­pi­jos vais­tus var­to­jant kar­tu su me­tot­rek­sa­tu. Pre­pa­ra­to pa­si­rin­ki­mą nu­le­mia in­di­vi­dua­lus pa­cien­to jaut­ru­mas tam tik­roms vais­tų su­de­da­mo­sioms da­lims, jų su­de­ri­na­mu­mas su ki­tais pre­pa­ra­tais. Bio­lo­gi­nių pre­pa­ra­tų gy­do­ma­sis po­vei­kis su­si­jęs su už­de­gi­mo me­džia­gos slo­pi­ni­mu, to­kiu bū­du žmo­gaus or­ga­niz­me už­blo­kuo­ja­mas reu­ma­ti­nis už­de­gi­mas. Bio­lo­gi­niai vais­tai veiks­min­gai ma­ži­na li­gos ak­ty­vu­mą ir vi­siš­kas iš­gi­ji­mas da­bar yra rea­liai pa­sie­kia­mas tiks­las, ta­čiau po­vei­kis tę­sia­si tol, kol var­to­ja­mi šie vais­tai."

Ne­pa­gei­dau­ja­mas po­vei­kis nė­ra aiš­kus

Kaip ir kiek­vie­nas gy­dy­mo me­to­das, bio­lo­gi­nė te­ra­pi­ja su­si­ju­si su tam tik­rais ša­lu­ti­nias po­vei­kiais bei kai ku­rių komp­li­ka­ci­jų at­si­ra­di­mu, tad ne kiek­vie­nam pa­cien­tui ją ga­li­ma pa­skir­ti. Anot me­di­kės, gy­dy­mą bio­lo­gi­niais vais­tais ap­sun­ki­na įvai­rios lė­ti­nės in­fek­ci­jos. Be to, ski­riant bio­lo­gi­nę te­ra­pi­ją ga­li suak­ty­vė­ti iki tol neak­ty­vi, bet kaž­ka­da bu­vu­si in­fek­ci­ja. Ji ne­tin­ka per­si­rgu­siems ner­vų ar ser­gan­tiems on­ko­lo­gi­nė­mis li­go­mis. „Li­go­niai, gy­do­mi bio­lo­gi­ne te­ra­pi­ja, tu­ri bū­ti nuo­lat ste­bi­mi, ver­ti­nant ne tik gy­dy­mo efek­ty­vu­mą, bet ir ga­li­mus ne­pa­gei­dau­ja­mus po­vei­kius, ka­dan­gi mū­sų pa­tir­tis kol kas nė­ra di­de­lė", - tvir­ti­na reu­ma­to­lo­gė.

Priei­na­mu­mą ap­ri­bo­ja di­de­lė kai­na

Anot reu­ma­to­lo­gės, Lie­tu­vo­je to­li gra­žu nė­ra vi­sų bio­lo­gi­nių vais­tų, ku­rie pa­sta­ruo­ju me­tu var­to­ja­mi pa­sau­ly­je. Bio­lo­gi­nė ter­pi­ja - itin pro­gre­sy­vus gy­dy­mo me­to­das, to­dėl dau­ge­lis far­ma­ci­jos kom­pa­ni­jų sten­gia­si su­kur­ti sa­vo veiks­min­gus bio­lo­gi­nius pre­pa­ra­tus. Va­ka­rų ša­ly­se šie pre­pa­ra­tai skai­čiuo­ja­mi de­šim­ti­mis. Lie­tu­vo­je da­bar yra vos ke­le­tas pre­pa­ra­tų, ta­čiau pro­ble­ma ne kie­kis. Bio­lo­gi­niai vais­tai kai­nuo­ja dau­giau nei 30 tūkst. li­tų per me­tus, tad lė­šų sto­ka le­mia ri­bo­tas ga­li­my­bes ser­gan­tie­siems reu­ma­toi­di­niu art­ri­tu skir­ti pa­žan­gų gy­dy­mą bio­lo­gi­niais vais­tais.

Gy­dy­mas nė­ra vien tik vais­tai

Me­di­kė pri­me­na, jog ser­gant reu­ma­toi­di­niu art­ri­tu ypač svar­bu už­tik­rin­ti są­na­rių jud­ru­mą. Paū­mė­jus li­gai bei už­klu­pus ašt­riam skaus­mui, fi­zi­nis krū­vis yra ne­tin­ka­mas pa­ly­do­vas, ta­čiau nu­slū­gus skaus­mui bū­ti­na ju­dė­ti. La­bai svar­bu ir iš­lai­ky­ti tin­ka­mą svo­rį, nes ant­svo­ris tik dar la­biau pa­blo­gi­na li­gos ei­gą. Kiek įma­no­ma, bū­ti­na veng­ti dan­tų, kvė­pa­vi­mo ta­kų, ly­ti­nių or­ga­nų ir ki­tų in­fek­ci­jų. Ser­gan­tie­ji są­na­rių li­go­mis tu­rė­tų sa­ve kas­kart pa­ma­lo­nin­ti ma­sa­žo bei fi­zio­te­ra­pi­nė­mis pro­ce­dū­ro­mis.


Nemokamai elektroninė knyga apie seksą, sekso pozas. Visiems užsiregistravus. Registracija knygai.

Komentarai

Skelbti naują komentarą

Šio laukelio turinys bus laikomas privatus ir nerodomas viešai.
  • You may quote other posts using [quote] tags.
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai

Daugiau informacijos apie teksto formatavimą

To prevent automated spam submissions leave this field empty.Literatūra, forumas, komentarai

Be Sos03 leidimo draudžiama naudoti ir platinti www.Sos03.lt esančią tekstinę ir grafinę informaciją kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse. Autorių teisės priklauso Sos03, jeigu nenurodyta kitaip.

Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai