To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Ateina žmogus pas vidaus ligų gydytoją ir skundžiasi...

Ateina žmogus pas vidaus ligų gydytoją ir skundžiasi:
- Daktare, negaliu daugiau, taip pilvą skauda. Daktaras ir klausia:
- Gal suvalgei ką negero ar ...?
- Kai buvau miške, uogą kažkokią surijau.
- Palauk, palauk. O kas buvo ten per uoga?
- Tai, kad neįžiūrėjau, daktare...
- O, tai tu turėjai eiti ne pas mane, o pas akių gydytoją.

  • Suteikdami pagalbą sušalusiam žmogui, netrinkite jo odos, nes suaktyvės kraujotaka paviršiuje ir šaltas kraujas iš odos nukeliaus į vidaus organus.

Vaistų paieška

Įveskite ieškomo vaisto pavadinimą Lietuvių ar originalia Lotynų kalba.
Įveskite ligos kodą arba pavadinimą kuris Jus domina.
  • Švedijoje beveik 100 proc. moterų gimdo su profesionaliu gydytoju, Nigerijoje gydytojo sulaukia tik 33 proc. gimdyvių.

Mindaugas Šimkus. Kiek šventas Šventasis Raštas?

Šią temą pasirinkau, norėdamas įvertinti krikščioniškojo (žydiškojo?) Dievo „dieviškumą", nagrinėdamas įvairius jo pasisakymus, poelgius pateikiamus vieninteliame šaltinyje apie jį - Biblijoje. Iš pradžių paaiškinsiu, kas tai per religija - koncentruotai apibrėšiu ją, ir jos du „kertinius akmenis" - Jėzų ir Bibliją.

Šventąjį raštą traktuosiu, kaip neklystantį autoritetą, Dievo žodį. Dievą, lygiai taip, kokiu jis laikomas krikščionybėje - visagaliu, visažiniu, neklystančiu, teisingu. Pabandysiu išsklaidyti „religinę miglą", remdamasis savaiminiais prieštaravimais esančiais Biblijoje ir šiandienos mokslo pasiekimais.

Krikščionybė

Šiuo metu pasaulyje gyvena ~6, 7 mlrd. žmonių1. Iš visos pasaulio populiacijos krikščionių yra 2 mlrd. Tai didžiausia pasaulio religija2. Jėzus, žydų dailidės sūnus, gimęs erų sandūroje laikomas krikščionybės pradininku3. Jis veikiausiai yra neišgalvota istorinė asmenybė, nes yra minimas ne tik Naujajame Testamente, apokrifuose (slaptuosiuose raštuose), bet ir 4 istoriniuose šaltiniuose: Tacito (55-116 m. po Kr.) Analuose, Svetonijaus (70-140 m. po Kr.) veikale apie Klaudijų, Juozapo Flavijaus veikale (37-100 m. po Kr.) „Žydų senovė" bei Plinijaus Jaunesniojo vienoje iš ataskaitų Trajanui iš Bitinijos4. Kita vertus, šaltinių nedaug, o ir jie nėra neginčijam5.

Jėzus

Jėzus nors ir vartojamas kaip vardas, bet kartu tai reiškia tikėjimo išpažinimą. Hebrajiško vardo Ješua arba Jošua vertimas Jėzus reiškia „Viešpats yra išgelbėjimas". Christus (Kristus) yra garbės vardas, reiškiantis „pateptasis". Jėzus Kristus evangelistų buvo vadinamas Dievo sūnumi, nors pats jisai sakėsi esąs žmogaus sūnus. Jėzus taipogi nedavė savo mokiniams nurodymo dėl misionieriškos veiklos ir krikštijimo. Jo misija buvo skirta tik jo amžininkams žydams, o ne visam pagoniškam pasauliui. Jis niekuomet nesakė: "Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Todėl eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios vardu, mokydami juos laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai Aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Amen"6.

Jėzus neužrašė savo mokymų, o evangelijų pasakojančių apie Jėzaus gyvenimą, jo mokymus ir poelgius, negalima laikyti istoriniu šaltiniu, nes jos parašytos tarp 70 ir 100 m. po Kr. Jų autoriai nebuvo tiesioginiai Jėzaus mokiniai7.

Biblija

Biblija (Šventasis raštas) - krikščionių ir judėjų šventųjų knygų rinkinys, jų tikėjimo, kad egzistuoja Dievas, tikybos ir su ja susijusių veiksmų, kuriais siekiama Dievo palankumo, apeigų, organizacijos, moralės principų, sistemingų įteisintų ir paverstų taisyklėmis tikėjimo teiginių, skelbiančių tikintiesiems kaip nediskutuotinų ir nekritikuotinų tiesų išdėstymo pagrindas8.

Krikščioniškasis Biblijos suvokimas

Šventasis raštas yra Dievo žodis, kurį parašė Jo įkvėpti žmonės9. Biblijoje per savo įkvėptus žmones, Dievas save apibūdina, kaip visagalį10, amžiną, niekada nepavargstantį11, nemirtingą, neregimą12, teisų, teisingą, be jokios neteisybės, ištikimą. Savo darbus apibūdina, kaip tobulus13. Jis nėra neteisingas, neatsižvelgia į asmenis ir neima kyšių14. Jis sakosi skelbiąs tai kas jau buvo ir tai kas dar tik bus. Taipogi sakosi, kad padarys taip, kaip jau yra numatęs15.

Klaida kuriant pasaulį

Pirmą dieną Dievas sukūrė šviesą, kurią pavadino diena, o tamsą pavadino naktimi. Ketvirtą dieną jis sukūrė Saulę, Mėnulį ir žvaigždes tik tam, kad pažymėtų metų laikus, dienas ir metus. Pasaulis „išgyveno" tris dienas be Saulės ir Mėnulio. Visiškai nesunku suprasti tokį eiliškumą - rašant šitą mitą nebuvo žinoma, kad šviesa yra ne savaiminis dalykas, o ją spinduliuoja saulė. Taipogi, nesant saulei žemėje visuomet būtų naktis, jau nekalbant apie kitus katastrofiškus padarinius, jei jos tiesiog nebūtų16.

Užduotis Adomui

Dievas sukūręs visus žemės gyvūnus atvedė juos prie Adomo, kad matytų, kaip jis juos pavadins. Adomas davė pavadinimus visiems gyvūnams17. Šiuo metu yra aprašyta 1,2 mln. gyvūnų rūšių18, tad netgi vardinant tik aprašytus gyvūnus, ir jei Adomas galvojo ir žėrė pavadinimus 1 gyvūno rūšies/1 s greičiu, tai darydamas be pertraukų jis turėjo užtrukti ne mažiau 13 parų. Matyt jis buvo nepailstantis „pusdievis", ir/arba jiedu su Dievu tiesiog niekur neskubėjo.

Gimtoji nuodėmė

Adomo ir Ievos nupuolimas. Dievas įsakė žmogui nevalgyti nuo gero ir blogo pažinimo medžio, sakydamas jog tai padaręs jis tikrai tą pačią dieną mirs19. Dievas tikrai „racionali" būtybė - nenori, kad žmonės skirtų gerą nuo blogo, o tiesiog vykdytų jo paliepimus (Gal, tada reikėjo susikurt porą robotukų geriau?). Būdamas visažiniu, jis žinojo, kad jie sulaužys jo draudimą. Iš to išplaukia, kad draudimas tebuvo pretekstas išvaryti Ievą ir Adomą iš Edeno sodo ir pasmerkti juos vargams žemėje.20 Kad tai tebuvo pretekstas paliudija ir tai, kad jis melavo - paragavę vaisių nuo pažinimo medžio pirmieji žmonės nemirė tą pačią dieną.21 O dar daugiau - gyvatė sakė22 tiesą, nes jos žodžius patvirtino Dievas23. Iš šitos istorijėlės ir Pauliaus (kuris buvo tiek „naglas", kad pats pasiskelbė save apaštalu, nors ne tik nebuvo Jėzaus mokinys, bet net sutikęs jo nebuvo24) laiškų25, krikščionys susikūrė gimtosios nuodėmės doktriną, pagal kurią visi žmonės gimsta su gimtąją nuodėme, kurią į žemę atsinešė Adomas. Bausmė už tą nuodėmę - žmonių mirtingumas. Ji atleidžiama krikštu26. Bet nepaisant to - pasikrikštiję žmonės vis vien miršta. Taip išeitų, kad dievas vykdo bausmę net atleidęs nuodėmę. Šiais laikais netgi neprasminga diskutuoti apie gimtąją nuodėmę, nes gamtos mokslai įrodė, kad mirties priežastis slypi genetikoje. Taip pat paneigta žmonijos kilmės iš vienos žmonių poros galimybė.27 Nietzsche pastebėjo, kad nuodėmė „apskritai", tai žydų išradimas, jų jausena, o krikščionybė šiuo „doroviškumo" pagrindu siekė (siekia?) „sužydinti" visą pasaulį. Nuodėmė, tai nerodymas, pagarbos Dievui, o Dievo malonė „įgyjama" save niekinant, žeminant, valiojant dulkėse28.

Dievas

Šventajame rašte gausu vienas kitam prieštaraujančių teiginių. Vienur sakoma, kad viešpats gyvena neprieinamoje šviesoje29, kitur teigiama, kad jį supa tamsa30. Teigiama, kad joks žmogus nėra matęs ir girdėjęs Dievo31, o pamatęs jo veidą iškart mirtų32. Netgi neva pats Jėzus sakęs, kad mes (žmonės) niekada nesame regėję jo Tėvo (Dievo33) pavidalo ir girdėję jo balso34. Tačiau, kitur sakoma, kad žmonės girdėjo jo balsą, matė jį ir jo veidą ir išliko gyvi35.

Teigiama, jog Dievas viską mato36, yra visur37 ir nuo jo neįmanoma pasislėpti38, bet tuomet kam jam nuženginėti pasižiūrėti Babelio bokšto statybos39, kam jam nusileisti į Sodomą ir Gomorą patikrinti gandų ar ten gyvena labai nuodėmingi žmonės40?

Dievas žino kas žmonių širdyse (ką jie jaučia)41, supranta jų mintis ir žino ką jie veikia42, bet visgi ir bando žmones, kad sužinotų ką jie jaučia ir ką mąsto43. Jeigu jau žino kas yra ir kas bus, tai ką čia beišbandysi?

Dievas sakosi, jog laikosi savo žodžio ir pažadą vykdo be jokių išimčių44, o po to lyg niekur nieko sulaužo pasižadėjimą jog niekuomet nelaužys pažadų, ir nekeis žodžio45. Iš to galime suprasti jog Dievas yra nepatikimas.
Dievas yra pavydus (sakytum žmogiška savybė), baudžiantis nekenčiančių Dievo tėvų vaikus iki ketvirtos kartos46(net nekalbant apie gimtąją nuodėmę). Jis nusprendžia žmonių likimus dar jiems negimus. Pasigaili to kurio nori ir yra gailestingas tam kuriam nori. Taigi - jokios laisvos žmonių valios.47

Dievas sukūrė viską, tame tarpe ir piktą, o ir nelaimės vyksta tik Dievui leidus.48 Jis netgi buvo išžudęs visą žmoniją tepalikdamas tik vieną šeimą49. Tai neabejotinai didžiausia masinė žmogžudystė istorijoje.

Viešpats yra nepailstantis ir nepavargstantis50, tačiau sutvėręs žemę ir dangų ilsėjosi51.

Pabaigai

Jei skaitytume Bibliją ne ideologijos migloje, o mokslo ir logikos šviesoje, mums visiems atsiskleistų tikrosios Dievo sąlygos, kurias taip taikliai pastebėjo Nietzsche - „"Dievas pats negali egzistuoti be išmintingų žmonių", - yra pasakęs Lutheris, ir visiškai teisingai; bet „Dievas dar labiau negali egzistuoti be neišmintingų žmonių" - šito gerasis Lutheris nepasakė!"52

Išvados

  1. Biblijoje beveik kiekvienam teiginiui yra jam prieštaraujantis teiginys (pastarojo neiginys), todėl ji yra patogus įrankis manipuliavimui;
  2. Religijos dogmų klaidingumas įrodytas mokslu panaikinta iliuzijas apie jų dievišką pradą.
  3. Krikščionybė - žydiška religija;
  4. Biblija, negali būti Dievo žodis dėl joje padarytų faktinių klaidų, kurios negalimos jos rašymui vadovaujant visažinei būtybei;
  5. Krikščioniškasis ir Žydiškasis Dievas, tai žmonių raštų įtrauktų į Bibliją išsigalvojimas, todėl tos religijos niekinės.


 

1The World Population Clock, The Office of Population Research at Princeton University.
http://opr.princeton.edu/popclock/ [2008-12-21];
World Population Information, International Data Base (IDB).
http://www.census.gov/ipc/www/idb/worldpopinfo.html [2008-12-21];
United Nations Population Division, World Population Prospects: The 2006 Revision Population Database.
http://esa.un.org/unpp/ [2008-12-21].
2List of religious populations. From Wikipedia, the free encyclopedia.
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_religious_populations [2008-12-21].
Meier Klaus, Pasaulio religijos: Krikščionybė, Kaunas : Jotema, 2005. - P. 5.
3Ten pat, p. 5.
4Ten pat, p. 11.
5Jėzus Kristus. Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
http://lt.wikipedia.org/wiki/J%C4%97zus [2008-12-21];
6Evangelija pagal Matą 28. Biblos.com. (Mt 28:18-20)
http://lit.scripturetext.com/matthew/28.htm [2008-12-21];
Meier Klaus, Pasaulio religijos: Krikščionybė, Kaunas : Jotema, 2005. - P. 5, 11, 15.
7Ten pat, p. 5.
8Kinderys Algimantas (redaktorius). Interleksis - Tarptautinių žodžių žodyno kompiuterinė versija. „Alma littera",
2004.
Glossary of Technical Words. RE:Quest.
http://www.request.org.uk/main/churches/glossary.htm [2008-12-21];
Bible. From Wikipedia, the free encyclopedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Bible [2008-12-21];
9Kategoriški krikščionybės bruožai. Krikščionybė. http://www.krikscionybe.lt/index.html [2008-12-21];
Biblija. Krikščionybė. http://www.krikscionybe.lt/Tikime/Tikime.html [2008-12-21];
Šventasis Raštas kalba apie dievišką įkvėpimą. Krikščionybė.
http://www.krikscionybe.lt/biblija/dievos_zodis/dievos_zodis.html [2008-12-21];
Vysk. Rimantas Norvila. Vyskupų sinodo aktualijos: kaip labiau pažinti Dievo Žodį. Bernardinai.lt
http://www.bernardinai.lt/index.php?url=articles%2F86642 [2008-12-21];
Dievo žodžio šventės Kretingoje. Bernardinai.lt
http://www.bernardinai.lt/index.php?url=articles/60242 [2008-12-21];
Sekmadienį prasideda Dievo Žodžiui skirta Vyskupų sinodo asamblėja. Vatikano radijas: Popiežiaus ir Bažnyčios
balsas. http://www.radiovaticana.org/lt/Articolo.asp?c=234497 [2008-12-21];
Kodėl tikite, kad Biblija yra Dievo Žodis? Naujojo Testamento Baptistų Bažnyčia.
http://baptist.w3.lt/pamokslai/Apie%20Biblija.htm [2008-12-21];
Ar iš tiesų Biblija yra Dievo Žodis? gotQuestions?org.
http://www.gotquestions.org/Lietuviu/Biblija-Dievo-Zodis.html [2008-12-21];
Dievo žodis. Katalikų Bažnyčia Lietuvoje. http://www.lcn.lt/bl/dzodis [2008-12-21];
Theological Dictionary. Innvista. http://www.innvista.com/culture/religion/diction.htm [2008-12-21];
WordNet Search - 3.0. http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn?s=bible [2008-12-21];
Žodžio liturgija. Bažnyčios žinios". 2006 gruodžio 22, Nr. 24.
http://www.lcn.lt/bzinios/bz0624/624hom4.html [2008-12-21];
10Pradžios knyga 17. (Pr. 17:1). Biblos.com. http://lit.scripturetext.com/genesis/17.htm [2008-12-22];
11Izaijo knyga 40. (Iz. 40:28) Biblos.com. http://lit.scripturetext.com/isaiah/40.htm [2008-12-22];
12Pirmasis laiškas Timotiejui 1. (1 Tim. 1:17 ). http://lit.scripturetext.com/1_timothy/1.htm [2008-12-22];
13Pakartotino Įstatymo knyga 32. (Įst. 32:4; ). http://lit.scripturetext.com/deuteronomy/32.htm [2008-12-22];
14Antroji Kronikų knyga 19. (2 Kr. 19:7). http://lit.scripturetext.com/2_chronicles/19.htm [2008-12-22];
15Izaijo knyga 46. (Iz. 46:10). http://lit.scripturetext.com/isaiah/46.htm [2008-12-22];
16Pradžios knyga 1. (Pradžios 1: 3 - 5, 14-19). http://lit.scripturetext.com/genesis/1.htm [2008-12-22];
http://www.soft.lt/DataBase/Downloads.asp?Id=91# [2008-12-22];
Daytime (astronomy). From Wikipedia, the free encyclopedia.
http://en.wikipedia.org/wiki/Daytime_(astronomy) [2008-12-22];
Night. From Wikipedia, the free encyclopedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Night [2008-12-22];
17Pradžios knyga 2. (Pradžios 2:19-20). http://lit.scripturetext.com/genesis/2.htm [2008-12-22];
18Biologijos žinynas: Gyvūnija. UAB „Lietuvos rytas" 2000.
Augalų ir gyvūnų klasifikacija. Mokslai.lt http://www.mokslai.lt/referatai/konspektas/24278.html [2008-12-22];
Taksilis Leo. Biblijos linksmybės (CD Knyga): Pasaulio ir žmogaus sukūrimas.
19Pradžios knyga 2. (Pradžios 2:16-17). http://lit.scripturetext.com/genesis/2.htm [2008-12-22];
20Taksilis Leo. Biblijos linksmybės (CD Knyga): Pirmųjų tėvų nupuolimas.
Pradžios knyga 3. (Pradžios 3:16-19). http://lit.scripturetext.com/genesis/3.htm [2008-12-22];
21Pradžios knyga 3. (Pradžios 3:6-7). http://lit.scripturetext.com/genesis/3.htm [2008-12-22];
22Pradžios knyga 3. (Pradžios 3:4-5). http://lit.scripturetext.com/genesis/3.htm [2008-12-22];
23Pradžios knyga 3. (Pradžios 3:22). http://lit.scripturetext.com/genesis/3.htm [2008-12-22];
24Meier Klaus, Pasaulio religijos: Krikščionybė, Kaunas : Jotema, 2005. - P. 14.
25Laiškas romiečiams 5 . (Rom.5:12-19). http://lit.scripturetext.com/romans/5.htm [2008-12-22];
26original sin. Encyclopædia Britannica. Ultimate Reference Suite. Chicago: Encyclopædia Britannica, 2008.
Meier Klaus, Pasaulio religijos: Krikščionybė, Kaunas : Jotema, 2005. - P. 34.
Nuopuolis. katekizmas.lcn.lt http://www.katekizmas.lt/kbk1996p2003/N117FE.html [2008-12-22];
gimtoji nuodėmė. Straipsnis iš Vikižodyno.
http://lt.wiktionary.org/wiki/gimtoji_nuod%C4%97m%C4%97 [2008-12-22];
Bažnytiniai terminai. Religija ir tikėjimai. http://www.straipsniai.lt/religija/puslapis/4341 [2008-12-22];
Basic Christian Doctrine. CHRISTIAN APOLOGETICS & RESEARCH MINISTRY.
http://www.carm.org/doctrine/basicdoc.htm [2008-12-22];
Švč. Mergelės Marijos Nekaltasis Prasidėjimas - malonės ir grožio šventė. Bernardinai.lt
http://www.bernardinai.lt/index.php?url=articles/39243 [2008-12-22];
27Meier Klaus, Pasaulio religijos: Krikščionybė, Kaunas : Jotema, 2005. - P. 35.
28Nietzsche Friedrich. Linksmasis moklsas, Vilnius: ALK pradai, 1995. - P. 157.
29Pirmasis laiškas Timotiejui 6. (1 Tim. 6:16) http://lit.scripturetext.com/1_timothy/6.htm [2008-12-23];
30Psalmynas 97. (Psalmynas 97:2). http://lit.scripturetext.com/psalms/97.htm [2008-12-23];
31Pirmasis laiškas Timotiejui 6. (1 Tim. 6:16). http://lit.scripturetext.com/1_timothy/6.htm [2008-12-23];
32Išėjimo knyga 33. (Išėjimo 33:20). http://lit.scripturetext.com/exodus/33.htm [2008-12-23];
33Evangelija pagal Joną 5. (Jonas 5:18). http://lit.scripturetext.com/john/5.htm [2008-12-23];
34Evangelija pagal Joną 5. (Jonas 5:37). http://lit.scripturetext.com/john/5.htm [2008-12-23];
Evangelija pagal Joną 1. (Jonas 1:18). http://lit.scripturetext.com/john/1.htm [2008-12-23];
35Pradžios knyga 3. (Pradžios 3:9-13). http://lit.scripturetext.com/genesis/3.htm [2008-12-23];
Pradžios knyga 32. (Pradžios 32:30). http://lit.scripturetext.com/genesis/32.htm [2008-12-23];
Pradžios knyga 33. (Pradžios 33:23). http://lit.scripturetext.com/exodus/33.htm [2008-12-23];
Išėjimo knyga 24. (Išėjimo 24:9-11). http://lit.scripturetext.com/exodus/24.htm [2008-12-23];
36Patarlių knyga 15. (15:3). http://lit.scripturetext.com/proverbs/15.htm [2008-12-23];
37Psalmynas 139 (139:7-10). http://lit.scripturetext.com/psalms/139.htm [2008-12-23];
38Jobo knyga 34. (34:22). http://lit.scripturetext.com/job/34.htm [2008-12-23];
39Pradžios knyga 11. (11:5-9). http://lit.scripturetext.com/genesis/11.htm [2008-12-23];
40Pradžios knyga 18. (18:20-21). http://lit.scripturetext.com/genesis/18.htm [2008-12-23];
41Apaštalų darbų knyga 1. (1 Apaštalų 1:24). http://lit.scripturetext.com/acts/1.htm [2008-12-23];
42Psalmynas 139. (Psalmynas 139:2). http://lit.scripturetext.com/psalms/139.htm [2008-12-23];
43Pakartotino Įstatymo knyga 13. (Pakartotino Įst. 13:3).
http://lit.scripturetext.com/deuteronomy/13.htm [2008-12-23];
Pakartotino Įstatymo knyga 8. (Pakartotino Įst. 8:2). http://lit.scripturetext.com/deuteronomy/8.htm [2008-12-23];
Pradžioios knyga 22. (Pradžios knyga 22:12). http://lit.scripturetext.com/genesis/22.htm [2008-12-23];
44Ezechielio knyga 24. ( Ezechielio 24:14). http://lit.scripturetext.com/ezekiel/24.htm [2008-12-23];
Jokūbo laiškas 1. (Jok. 1:17). http://lit.scripturetext.com/james/1.htm [2008-12-23];
Malachijo knyga 3 (Mal. 3:6) http://lit.scripturetext.com/malachi/3.htm [2008-12-23];
Skaičių knyga 23 (Sk. 23: 19). http://lit.scripturetext.com/numbers/23.htm [2008-12-23];
45Pirmoji Samuelio knyga 2. (1 Samuelio 2:30). http://lit.scripturetext.com/1_samuel/2.htm [2008-12-23];
Antroji Karalių knyga 20 (2 Karalių knyga 20:1-6). http://lit.scripturetext.com/2_kings/20.htm [2008-12-23];
Jonos knyga 3. (Jonos 3:10). http://lit.scripturetext.com/jonah/3.htm [2008-12-23];
46Išėjimo knyga 20. (Išėjimo 20:5). http://lit.scripturetext.com/exodus/20.htm [2008-12-23];
47Laiškas romiečiams 9. (Laiškas Romiečiams 9:11-18). http://lit.scripturetext.com/romans/9.htm [2008-12-23];
48Izaijo knyga 45. (Izaijo 45:7). http://lit.scripturetext.com/isaiah/45.htm [2008-12-23];
Amoso knyga 3. (Amoso kn. 3:6). http://lit.scripturetext.com/amos/3.htm [2008-12-23];
49Pradžioios knyga 6. (Pradžios knyga6:11-17). http://lit.scripturetext.com/genesis/6.htm [2008-12-23];
Pradžioios knyga 7. (Pradžios knyga7:11-24). http://lit.scripturetext.com/genesis/7.htm [2008-12-23];
50Izaijo knyga 40. (Izajo 40:28). http://lit.scripturetext.com/isaiah/40.htm [2008-12-23];
51Išėjimo knyga 31. (Išėjimo 31:17). http://lit.scripturetext.com/exodus/31.htm [2008-12-23];
52Nietzsche Friedrich. Linksmasis moklsas, Vilnius: ALK pradai, 1995. - P. 155.

 


Nemokamai elektroninė knyga apie seksą, sekso pozas. Visiems užsiregistravus. Registracija knygai.

Komentarai

Dievas yra Tiesa, Meilė, Gyvenimas, gyvybės, išminties šaltinis.
Jis nesuvokiamas protu, kol neparuošta širdis.
Norint išmokti iš Dievo kad ir mažiausio dalyko, reikia draugauti su Juo, o ne bandyti įsprausti Jį į savo mažą ribotą žmogiško protelio dėžutę.
Autoriau, žinok, kas pasiaukština - bus labai pažemintas.
Linkiu tau nusižeminti pačiam, kor dar turi laiko, ir nesi per prievartą pažemintas galingos Dievo rankos.
Dievas viską darys tik todėl, kad myli tave. Kitaip tau tektų gilesnis pragaras.
Gal ir ne viską supranti dabar, bet viską suprasi amžinybėje.
Sėkmės.

Aru,

Argumento dėlei sakykime, kad Dievas, tai tiesa, meilė, gyvenimas (taip kaip tu ir teigi). Aš "draugauju" su tiesa, meile ir gyvenimu geriausiai kaip tik sugebu... Tikrai neturiu jokio pagrindo žemintis prieš kažką, nes nesiaukštinu prieš nieką ;)

Pragaras prieštarauja pačiam tavo Dievo apibrėžimui, tad arba Dievas ne toks kaip tu teigi arba jokio pragaro nėra ir būti negali ;)

REKLAMINIS IRASAS - ISTRINTA

REKLAMINIS IRASAS - ISTRINTA

Saule,

Autorius tiki, kad religijos manipuliuoja dievu ir pomirtiniu gyvenimu. Nėra (ir turbūt mirtingiesiems niekad nebus) žinoma yra dievas ar nėra. Save galėčiau įvardinti filosofiniu agnostiku, tačiau griežtu ateistu (arba net antiteistu) religinių, suasmenintų dievų klausimu.

Helen,

"Matę Dievo veidą liko gyvi, nes jie matė jėzaus veidą."

Na, jeigu taip tai kokių galų klaidina žmones ir rašo Dievo veidą, o ne Jėzaus veidą (kuris pagal šią religiją gimė kur kas vėliau iš Marijos Dievo apvaisintos)? :D

"Viena versijų, kad iš Abraomą aplankiusių angelų vienas buvo Dievas Jėzaus pavidalu."

Yra daug versijų bandančių paaiškinti Biblijos nelogiškumus, tačiau nelogiškumai taip ir lieka nelogiškumais. Neretai patys aiškinimai būna dar nelogiškesni už bandomą paaiškinti nelogiškumą :)

"Labai paviršutiniškas Jūsų straipsnis"

Be abejo paviršutiniškas :D Čia gi tau nekokia studija. Šios rašliavos tikslas buvo minimaliai susisteminti Biblijos nelogiškumus, kurie paneigia ją kaip neklystančio Dievo liudijimą. Gilios Biblijos studijos tau taip pat nepatiktų (spėju), nes jos lygiai taip pat paneigia bet kokį Biblijos dieviškumą ir gilinasi į mitų ištakas.

Matę Dievo veidą liko gyvi, nes jie matė jėzaus veidą. Viena versijų, kad iš Abraomą aplankiusių angelų vienas buvo Dievas Jėzaus pavidalu. Vadinasi, Jėzus veikia jau Senąjame Testamente :) Labai paviršutiniškas Jūsų straipsnis, Autoriau :)

Kaip suprantu, bandyta parasyti stipru straipsni, taciau argumentacija laaaabai silpna. Teiginiai pavirsutiniski. Istraukiamas sakinys is konteksto ir komentuojamas, neatsizvelgiant i visuma. Priestaraujama del paties priestaravimo. Manau, kad autorius stipriai veikiamas tam tikru filosofu ideju, o ne savo minciu. Anyway, manau, kad nederetu taip pavirsutiniskai svaistytis zodziais. Kodel kriskcionybe - zydiska religija? Todel, kad Jezus - zydo sunus? Jei jau mastyti taip pavirsutiniskai, iseina, kad Barrack'as Obama yra kiles is Afrikos, todel jis igyvendina ne Amerikos, o Afrikos politika=)

ACHA, KO DABAR NUTILAI, DAIVA G.? NEBETURI KA PASAKYTI STRAIPSNIO AUTORIUI?

REKLAMINIS IRASAS - ISTRINTA

Kuo autorius tiki?

Skelbti naują komentarą

Šio laukelio turinys bus laikomas privatus ir nerodomas viešai.
  • You may quote other posts using [quote] tags.
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai

Daugiau informacijos apie teksto formatavimą

To prevent automated spam submissions leave this field empty.Literatūra, forumas, komentarai

Be Sos03 leidimo draudžiama naudoti ir platinti www.Sos03.lt esančią tekstinę ir grafinę informaciją kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse. Autorių teisės priklauso Sos03, jeigu nenurodyta kitaip.

Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai